SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 52

TARİH : 2019

İSTATİSTİKLER

SON SAYI : Amme İdaresi Dergisi

SAYI : 52

TARİH : 2019

2002 genel seçimleri, mevcut partilerin tümünün büyük ölçüde zayıflamasına yol açmıştır ve Türk politikası için bir dönüm noktası olma niteliği kazanmıştır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra Türkiye'yi yeni bir dönüşüm sürecine sok-muştur. Terazinin diğer kefesinde ise seçimlerden nispeten başarıyla çıkan tek muhale-fet partisi vardır: CHP. İzleyen on yıl içinde partiler arası güç dengesinde bir değişim gerçekleşmemiştir. Bu makale, 1950'lerden bu yana CHP'nin seçim ortamını birikimli düzeyde (aggregate level) analiz ederek, partinin ve merkez solun politik dinamiklerini incelemekte ve bu yolla bir çok bilimsel yayında ortaya atılmış savların geçerliliğini is-tatistiksel regresyon analizleriyle test etmektedir. Ayrıca makalede, günümüzde geçerli olan egemen iki partili modelin yeniden tasarımlanmasına ilişkin sorulara yanıtlar aranmaktadır.

MAKALELER

Osmanlı Mülkî İdare Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri Fransa'dan mı İktibas Edilmiştir?

Bu makalede Osmanlı mülkî idare sisteminin Fransız mülkî idare sisteminden alınıp alınmadığı sorunu incelenmektedir. Bu sorunu çözmek amacıyla 1864 ve 1871 Osmanlı Vilayet Nizamnameleri ile başta 22 Aralık 1789 ve 17 Şubat 1800 tarihli Fransız Kanunları olmak üzere vilayetleri düzenleyen dönemin Fransız kanunları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırma sonucunda Osmanlı ve Fransız mülkî idare sistemleri arasında, sistemin bölümleri, bölümlerdeki organların sayıları, oluşumları, çalışma usûlleri, görev ve yetkileri ve kararlarının uygulanması bakımından pek çok benzerliğin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • Yazarlar : Kemal GÖZLER

  Sayfa No : 32

  Anahtar Kelimeler : 1 8 6 4 v e 1 8 7 1 O s m a n l ı N i z a m n a m e l e r i , O s m a n l ı v e F r a n s ı z M ü l k î İ d a r e s i , V i l a y e t , D é p a r t e m e n t .

GÖRÜNTÜLE

Yerel Yönetimlerde Ölçeği Büyütmenin Siyasi Sonuçları: Avrupa'da Belediye Birleşmeleri Üzerinden Bir İnceleme

Yerel yönetim kurumlarının iki temel işlevi vardır. Yerel kamu hizmetlerini sunmak ve demokratik bir kurum olarak vatandaşları kamu kararlarının oluşması sürecine dahil etmek. Tarih boyunca bu işlevleri yerine getirebilmek için tüm dünyada pek çok yerel yönetim reformu gerçekleştirilmiştir. Reformlardan birisi olan belediye birleşmelerinin bir buçuk asra yakın bir tarihi bulunmaktadır. Bu tarih içinde dünyadaki pek çok ülke belediye birleşmelerine yönelik gönüllü ya da zorunlu politikalar uygulamıştır. Politikaların gerekçesini her zaman ölçeği büyütmek suretiyle maliyetlerde tasarruf beklentisi oluşturmuştur. Ancak yapılan araştırmaların pek çoğu birleştirilen belediyelerde ölçek ekonomisi tezini doğrulamayan sonuçlar üretmiştir. Ölçeğin büyütülmesi maliyetleri daha aşağı çekmediği gibi demokratik katılım üzerinde de negatif etkilerde bulunmaktadır. Birleştirilen belediyelerde seçimlere katılım oranlarındaki düşüş bu durumun açık göstergesidir. Bu çalışma, ölçek ekonomisi tezine geniş yer ayrılmış birleşme gerekçeleri ile başlamakta ve ölçeğin büyütülmesinin, demokratik katılım olgusu üzerindeki azaltıcı etkilerini gösteren farklı Avrupa ülkeleri deneyimlerinden örnekler içermektedir. Çalışmanın amacı, ekonomik etkinlik tezine dayanarak yapılan birleşmelerin vatandaşların demokratik katılım hakları karşısında bir tehdit oluşturan, farklı tercihlere duyarsız ve bunları merkezileştirme amacındaki monolitik bir yaklaşım olduğunu gösterebilmektir. Ülkemizdeki yerel yönetim reformlarında (özellikle büyükşehir reformları) benzer bir yaklaşımın izlerini görebilmek mümkündür. Bu çalışmanın inceleme alanında Türkiye örnekleri bulunmamaktadır. Ancak Avrupa ülkelerindeki uzun yıllara dayanan deneyimlerin Türkiye reformlarının geleceği açısından da ufuk açıcı olacağı düşünülmektedir.

 • Yazarlar : Refik YASLIKAYA

  Sayfa No : 33

  Anahtar Kelimeler : Ö l ç e k e k o n o m i s i , b e l e d i y e , d e m o k r a t i k y e r e l y ö n e t i m , y e r e l k a t ı l ı m , y e r e l t e m s i l , y e r e l s e ç i m l e r , y e r e l y ö n e t i m d e r e f o r m , 6 3 6 0

GÖRÜNTÜLE

Tanzimat Dönemi Düşüncesinde Oryantalizmin Siyasî ve Kültürel Reddi

Haçlı seferlerine kadar götürebileceğimiz Batı'nın Doğu ile kültürel münasebeti sonraki yüzyıllarda öteki muhayyilesine dönüşmüş, Batı'nın siyasî temelde ilgi ve emelleri ise bu imgelemin neticesinde ortaya çıkmıştır. Avrupa aydınlanmasından sonra hammadde ve pazar arayışının emperyal güdüsü@@ Doğu ve İslâm uluslarına yönelik oryantalist faaliyetleri etkin kılmış, Doğu ve İslâm birliğinin kültürel fonksiyonunu oluşturan tarihî, dinî ve geleneksel unsurları yerinden oynatıp yeniden şekillendirme amacı içerisinde bulunmuştur. Tanzimat'ı oluşturan süreçte oryantalizm olgusu ve bu olgunun Tanzimat aydınları üzerindeki tesirini kişiler özelinden inceleyeceğimiz bu makalede, Batılı müsteşriklerin İslâm medeniyeti ve tarihine yönelik oluşturmaya çalıştıkları algıları ve bu algılara itiraz eden Osmanlı aydınları karşıtlarıyla birlikte incelenecektir

 • Yazarlar : Kemal ŞAMLIOĞLU

  Sayfa No : 18

  Anahtar Kelimeler : O r y a n t a l i z m , D o ğ u , İ s l â m , T a n z i m a t , O s m a n l ı

GÖRÜNTÜLE

Kamu Yönetiminde Vatandaş Katılımı ve Şeffaflığın Sağlanmasında Dijital İletişim Uygulamalarının Rolü

Yönetim paradigmasından yönetişim paradigmasına geçişle birlikte, yönetim erkinin toplumu oluşturan aktörlerle paylaşılması gündeme gelmiştir. Yönetişimin önerdiği çok aktörlü yapı içinde vatandaşlar temel bir paydaş grubunu oluşturmaktadır. Yönetişim yaklaşımının başarılı biçimde uygulamaya aktarılabilmesi için ise kamu sektöründe vatandaşların yönetime katılımlarının desteklenmesi ve kamu yönetiminde şeffaflığın güçlendirilmesi gereklilik taşımaktadır. Alan yazında pek çok çalışmanın dijital iletişim uygulamalarının kamu yönetiminde şeffaflığı ve vatandaş katılımını güçlendirdiğine vurgu yaptığı dikkat çekmektedir. Bu bilgilerden hareketle söz konusu çalışmada, kamu kurumlarının dijital iletişim uygulamaları yönetişim yaklaşımı yönünden ele alınmış ve dijital iletişim uygulamalarına yönelik vatandaşlardan oluşan hedef kitlelerin değerlendirmelerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma ile elde edilen bulgular, kamu yönetiminde vatandaş katılımı ve şeffaflığın sağlanmasında dijital iletişim uygulamalarının önemli bir rol üstlendiğine işaret etmektedir.

 • Yazarlar : Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN

  Sayfa No : 28

  Anahtar Kelimeler : K a m u y ö n e t i m i , y ö n e t i ş i m , d i j i t a l i l e t i ş i m , v a t a n d a ş k a t ı l ı m ı , ş e f f a f l ı k

GÖRÜNTÜLE

Fransa'da Kamu Mali Yönetim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve 2008 Küresel Krizi Sonrası Dönemde Uygulanan Politikaların Analizi

Fransa'da yönetim sistemine yönelik reformları belirleyen temel faktör etkinlikten uzaklaşmaya başlayan mali yönetim sisteminde sürdürülebilir bir finansman yapısına geçiş arayışı olmuştur. Kamu harcamalarındaki artış ve sürekli hale gelen bütçe açıkları, harcama programlarında yaşanan etkinsizlik sorunu, düşük verimlilik ve büyüme oranları ile başarısız sayılacak mali konsolidasyon çabaları, bütçe ve harcama reformlarını sürekli olarak ülkenin gündeminde tutmuştur. Kriz sonrası dönemde kamu harcamalarında yaşanan reel artış, kamu politikalarının mali etkilerini siyasetin önemli gündem maddelerinden birisi haline getirmiştir. Bu çalışmada AB'nin ilk üç büyük ekonomisi içinde yer alan Fransa'da kamu mali yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması çabaları çerçevesinde, 2008 küresel krizi sonrası dönemde uygulanan mali politikalar değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, mali reformların, makro mali disiplin, stratejik önceliklere göre kaynak tahsisi ve bütçe sonuçlarının hesap verme sorumluğu temelinde denetlenmesi gibi bütçesel sonuçlar üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Mali yönetime ilişkin olarak uygulamaya konulan reformlar hedeflenen seviyede bir iyileşme yaratmamıştır. Bu duruma reformların uygulamaya konulmasında geleneksel bürokratik yapının uyum sorunu yanında reformların uygulanmasındaki stratejik zayıflıkların sebep olduğu görülmektedir. Gelinen noktada, başlanan reform sürecinin başarılı bir şekilde devam etmesi için bütçe reformlarının siyasi kararlılıkla sahiplenilmesi, güçlü bir orta vadeli makro çerçevenin belirleyiciliğinde, harcama etkinsizliklerini gidermeye yönelik program bütçe sisteminin uygulanması önem taşımaktadır.

 • Yazarlar : Hakkı Hakan YILMAZ, Merve ÖNAL

  Sayfa No : 32

  Anahtar Kelimeler : K ü r e s e l k r i z , m a l i r e f o r m l a r , b ü t ç e

GÖRÜNTÜLE