TÜM DERGİLER

MAKALE YAZIM KURALLARI

1. Türkçe özet (en fazla 200 kelime) ve anahtar kelimeler (en fazla 5 kelime), makalenin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar kelimeler tam olmalıdır. Özetler ve anahtar kelimeler başlıktan hemen sonra yer almalıdır.

2. Makale en az 5000 kelime, en çok 9000 kelimeden oluşmalıdır. Toplam ( özetler ve makale metni) kelime sayısı başvuruda belirtilmelidir.

3. Derginin sayfa ölçüleri üstten 2.5, alttan 2.8, soldan 2 ve sağdan 1.5 cm, kenardan uzaklıkları üstbilgi 1.5, altbilgi 1.8 boşluk verilerek ayarlanabilir. Yani metne ayrılmış alan ölçüleri 16x24 cm olarak kullanılmalıdır. Tablolarda ve özel çizimlerde aşağıda verilen ölçüler dikkate alınmalıdır. Tablolarda kaymalar ve şekillerde bozulmalar olmaması için bu ölçüye dikkat edilmesi yerinde olacaktır.

4. Makale metninde;

Yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı tek, 11 punto, iki yana yaslı ve paragraflardan sonra boşluk 6 nk,
Makale başlığı 18 punto, koyu, sola yaslı, küçük harf (her kelimenin ilk harfi büyük),
Yazar isimleri 14 punto, adları küçük, soyadları büyük harf, sağa yaslı,
Öz, Anahtar Kelimeler, Abstract, Keywords başlıkları (koyu) ve metinleri italik, 10 punto, makale başlığının İngilizcesi koyu, italik, 11 punto ve sola yaslı,
Ana başlıklar 14 punto, koyu, sola yaslı ve küçük harf (her kelimenin ilk harfi büyük),
İkinci başlıklar 12 punto, koyu, sola yaslı ve küçük harf (her kelimenin ilk harfi büyük),
Üçüncü başlıklar 11 punto, koyu, italik, sola yaslı ve küçük harf (her kelimenin ilk harfi büyük),
Dördüncü başlıklar 11 punto, italik, sola yaslı ve küçük harf (her kelimenin ilk harfi büyük),
Kaynakça 10 punto ve sola yaslı olmalıdır.
Kısaltmalar, ilk gösterildiği zaman açık olarak ve kısaltılmış biçimi parantez içinde yazılmalı, daha sonraki gösterimlerde sadece kısaltılmış hâli verilmelidir.

Tablo ve şekil numarasından sonra nokta konulup tablo ve şekil başlığı verilmelidir. Başlıkların ilk kelimeleri büyük harflerle başlamalıdır (Örnek: Tablo 1. Yıllara Göre Kişi Başına Gelir). Eğer tablo veya şekil başka bir eserden alınmışsa, kaynak italik olarak küçük punto ile atıf kurallarına uygun biçimde tablo veya şeklin altında yer almalıdır. Tablo ve şekiller, siyah beyaz baskıya uygun hazırlanmalıdır.

Metin içinde, üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılarda “çift tırnak” kullanılmalıdır. Metinde doğrudan alıntılar dışında çift tırnak kullanılmamalıdır.

Bir kaynaktan uzun (üç satırı geçen) alıntı yapıldığında, sağ ve soldan girintili (1 cm) ve 10 punto ile yazılmalıdır (tırnaksız). Alıntının sonunda, aktarılan kaynak sayfa numarası ile birlikte parantez içinde verilmelidir.

Metin içindeki özel terim ve tabirler ‘tek tırnak’ içinde gösterilmelidir. Özel isim değilse tırnağın içindeki kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Vurgulanmak istenen kelime veya ifadeler için (altı çizili ya da koyu yerine) tek tırnak veya italik tercih edilmelidir.

Metnin içindeki yabancı kelimeler, kitap ve dergi isimleri italik yazılmalıdır. Türkçe bir terim ya da tabirin yabancı dildeki karşılığı da verilecekse parantez içinde italik yazılmalıdır.

Metin içinde geçen sayılar, tek haneli ise yazı ile yazılmalı, iki ya da daha çok haneli ise rakamla yazılmalıdır.

Metin içinde numaralandırma yapılırken inci/üncü/uncu ekleri yerine nokta tercih edilmelidir.

Yüzde kelimesi için % işareti kullanılmalıdır.

5. Makalelerde metin içi atıf sistemi kullanılmalıdır. Atıflar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir. Metin içindeki her atıf, kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde atıf yapılmayan eserlere kaynakçada yer verilmemelidir.

6. Metin içindeki atıflar, parantez içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırası izlenerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakların eksiksiz ve tam künyesini içeren Kaynakça listesi metin sonunda, atıf sistemine uygun olarak düzenlenmelidir.

7. Bir atıf başka bir kaynağın içinden yapıldıysa ‘aktaran’ ifadesiyle verilmelidir.

Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki atıflarda ve kaynakçadaki yazılış biçimlerinin bazıları aşağıda gösterilmiştir:

Tek yazarlı kitaplar

Metin İçinde

(Mardin, 2005: 56)

Kaynakçada

Mardin, Ş. (2005). Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 1895-1908. İstanbul: İletişim Yayınları.

Tek yazarlı makaleler

Metin İçinde

(Mardin, 1966: 56)

Kaynakçada

Mardin, Ş. (1966). “Opposition and Control in Turkey”. Government and Opposition, 1(3), 375-387.

İki yazarlı kitaplar

Metin içinde

(Horkheimer ve Adorno, 1995: 35)

Kaynakçada

Horkheimer, M. ve T. Adorno (1996). Aydınlanmanın Diyalektiği, Felsefi Fragmanlar I. (Çev. Oğuz Özügül). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

İki yazarlı makaleler

Metin içinde

(Grey ve Garsten, 2001: 240)

Kaynakçada

Grey, C. ve C. Garsten. (2001). “Trust, Control and Post-Bureaucracy”. Organization Studies, 22(2), 229-250.

İkiden çok yazarlı kitaplar

Metin içinde

(Arrighi vd., 1995: 51)

Kaynakçada

Arrighi, G., T. K. Hopkins ve I. Wallerstein (1995). Sistem Karşıtı Hareketler. (Çev. C. Kanat, B. Somay, S. Sökmen). İstanbul: Metis Yayınları.

İkiden çok yazarlı makaleler

Metin içinde

(Held vd., 2012: 215)

Kaynakçada

Held, D., A. McGrew, D. Goldblatt ve J. Perraton (1999). “Globalization”. Global Governance, 5(4), 483-496.

Derleme yayınlar

Metin içinde

(Kalaycıoğlu ve Sarıbay, 1986: 3)

Kaynakçada

Kalaycıoğlu, E. ve A. Y. Sarıbay (Ed.) (2011). Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler

Metin içinde

(Mardin, 1986: 39).

Kaynakçada

Mardin, Ş. (1986). Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma. Türk Siyasal Hayatının Gelişimi. (Ed. E. Kalaycıoğlu ve A. Y. Sarıbay). İstanbul: Beta Basım Yayım.

Bir yazarın birden fazla aynı tarihli yayını olması halinde:

Metin içinde

(Mardin, 1990a: 61)

(Mardin, 1990b: 55)

Kaynakçada

Mardin, Ş. (1990a). Türk Toplumunu İnceleme Aracı Olarak “Sivil…

Mardin, Ş. (1990b). Türkiye’de İktisadî Düşüncenin Gelişmesi…

Yazarsız/kolektif yayınlar

Metin içinde

(TODAİE, 1991: 101)

Kaynakçada

TODAİE (1966). Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi Raporu, Ankara: TODAİE Yayını.

İkincil kaynaktan yapılan alıntılar

Metin içinde:

(Parsons, 1951: 170 aktaran Mardin, 1983: 29)

Kaynakçada

Mardin, Ş. (1983). Din ve İdeoloji. İstanbul: İletişim Yayınları.

Elektronik ortamdan yapılan atıflar

a) Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki atıflar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

Metin içinde

(Chhotray ve Stoker, 2009)

Kaynakçada

Chhotray, V. ve G. Stoker (2009), Governance: from theory to practice, https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230583344_10#page-1 (06.04.2017).

b) Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki atıflarda web sitesinin genel adresi ve siteye ulaşma yılı parantez içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan web adresi, siteye ulaşma tarihi (gün, ay ve yıl) ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.

Metin içinde

(data.worldbank.org, 2017)

Kaynakçada

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=SI.POV.NAHC (30.05.2017)

Aynı parantezde iki veya daha fazla kaynağa atıf verilmesi

(Heper, 1985: 67; Mardin, 1990: 56; Karpat, 2010: 42)